این برگه شامل قوانین و مقررات استفاده از این سامانه می باشد